• از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر Flash -پایه١٢ -مبحث دکمه‌ها رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش
  • از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس پرورش و تولید حبوبات پایه١٠- مبحث برداشت – رشته امور زارعی -شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  • از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و١٢- رشته صنایع چوب و‌ مبلمان -شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
  • از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -رشته تربیت بدنی -پایه ١٢- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  • از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه ١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  • از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه ١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش
  • از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢- رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان و نمونه دولتی