• ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان.
  • ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
  • ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه