• ساعت ۷ تا ۷:۲۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی پایه در رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش
  • ساعت ۷:۲۵ تا ۷:۵۰ استاندارد حسابداری صنعتی سیستم هزینه یابی مرحله ای پایه دوازدهم رشته حسابداری معماری شاخه کاردانش
  • ساعت ۷:۵۰ تا ۸:۰۰ و ۱۰ درس دانش فنی تخصصی زبان تخصصی. پایه ۱۲ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ای
  • ساعت ۸:۱۰ تا ۸:۳۵ درس دانش فنی تخصصی کودکان ۵ پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه‌ای
  • ساعت ۸:۳۵ تا ۹:۰۰ عملیات تکمیلی اصلاحیه ورزش ها پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه پودمان ۵ پایه ۱۰ رشته ماشین ابزار شاخه فنی و حرفه‌ای
  • ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی معنی
  • ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ عربی زبان قران ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
  • ساعت ۱۳:۱۱ در سطح جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی