• ساعت ۸ ‌ اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸.۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.
  • ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
  • ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه