• از ساعت٧ تا ٧:٢۵  استاندارد طراحی عمومی-طراحی طبیعت بی جان با قلم فلزی-پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش
  • از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵   توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا-پایه١٢- رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی- شاخه کاردانش .
  • از ساعت ٧:۵۵ تا ٨:١۵ مفاهیم ارتباطات رسانه های ورزشی-پایه١٠- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۵٠ استاندارد کاربر دایکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوای الکترونیکی -شاخه کاردانش
  • از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٣٠ نصب و راه اندازی پخش کننده سرمایشی-گرمایشی- پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی-شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ۹:٣٠ تا ١٠:٠٠   سیستم سوخت رسانی   -پایه١٢-رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای

 برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان  و نمونه دولتی