شبکه ‌آموزش:

 •  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ اخلاق حرفه ای – پایه ۱۲ – درس مشترک -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ تربیت بدنی – پایه ۱۲ – درس مشترک شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۹تا۹:۳۰ شیمی -پایه ۱۲-درس مشترک شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش
 •  ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲  –  رشته چهره سازی  – شاخه  کاردانش
 • ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تعمیر سیستم  سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین  –  پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو   – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
 • ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 • ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
 • ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
 • ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

 

  متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح  پایه هفتم
 • ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی-توازی و تعامد (قسمت دوم) پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  آموزش مجازی -مدیریت کلاس درس

 

متوسطه دوم  :

 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۱ –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  – پایه ۱۳-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی ۱  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی
 • ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴

 • ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
 • ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
 • ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
 • ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

 • ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
 • ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
 • ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.
 • ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
 • ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
 • ساعت۱۵:۳۰پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع  اول متوسطه