• ساعت ۸  احکام  ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
    ساعت ۸:۳۰ احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
    ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.
    ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
    ساعت۱۵آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
    ساعت۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری