• ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
  • ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
  • ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
  • ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
  • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
  • ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک