• ساعت 8 احکام 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 8:30 احکام 2 پایه 11رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت11 درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
  • ساعت11:30 درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
  • ساعت15 آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
  • ساعت 15.30 جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری