• ساعت 8  احکام  1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
  • ساعت 8:30  احکام 2 پایه 11رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
  • ساعت11 درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.
  • ساعت11:30 درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
  • ساعت15 آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
  • ساعت 15.30 جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری