• از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش -پایه١٢- مبحث صداها -رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش
  • از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد قالی بافی درجه ٢- پایه های 10و11-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش .
  • از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ طراحی انواع نقشه های معماری پایه١١و١٢-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه١١-رشته شبکه و مردم افزار رایانه ای- شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٢۵ سیستم سوخت رسانی -پایه١٢- مبحث دیزل – رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠ دانش فنی تخصصی – پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه ای

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان و نمونه دولتی