• ساعت 8 تا 8.30 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
  • ساعت 8.30 تا 9 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی
  • ساعت 9 تا 9.30 درس اقتصاد پایه 10 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی
  • ساعت 9.30 تا 9.55 درس دانش فنی پایه – فناوری های نوین – رشته کامپیوتر پایه 10 – شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 9.55 تا 10.25 درس فیزیک – پایه 10 و 11 – جریان و مدار الکتریکی – شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 10.28 تا 10.50 درس عناصر و جزئیات – پایه 11 – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 10.50 تا 11.15 درس ریاضی3- پایه 12 زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 11.15 تا 11.40 درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه 12 -رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت 11.40 تا 12درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه10-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای