• ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸.۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
  • ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.
  • ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
  • ساعت ۱۵.۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری