• از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس مناظر و مرایا – پایه ۱۰ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته طراحی دوخت – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس نقشه برداری – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس تاریخ هنر جهان – پایه ۱۲ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

  از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

  از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

  از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی