• ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد سالم زیستن – مبحث پایش رشد – پایه۱۲ – رشته مدیریت خانواده – شاخه کاردانش
  • ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ دانش فنی پایه – مبحث انتقال حرکت بوسیله تسمه – پایه۱۰ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه ای
  • ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی – پایه۱۲ – رشته تاسیسات – شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٣٠ استاندارد تون آپ موتور خودرو (تنظیم کار موتور)- پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ساعت٨:٣٠ تا ٩:٠۵ استاندارد تون آپ موتور خودرو (ادامه تنظیم کار موتور)- پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ساعت ۹:٠۵ تا ٩:۴٠ تعمیر رنگ و رنگ کاری مبلمان – پایه ۱۲ و ۱۱ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان  و نمونه دولتی