شبکه ‌آموزش:

 • آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • 🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ فیزیک پودمان یک اندازه گیری ۳ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
 • 🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ ریاضی پودمان یک مفهوم تابع – پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای
 • 🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ کارگاه گرافیک – پایه ۱۲ – رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای
 • 🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ برش و دوخت پیراهن و یقه /لباس بچه گانه – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۱ – شاخه کاردانش
 • 🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تعمیر سیستم برق خودرو/ شارژ برق – پایه ۱۱- رشته مکانیک – شاخه فنی و حرفه ای

پایه‌های ابتدایی:

 • 🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
 • 🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
 • 🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 • 🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
 • 🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
 • 🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
 • 🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

 • 🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- آموزش (آواها و حروف) و شنیداری پایه هفتم
 • 🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی-شنیداری درس دوم پایه هشتم
 • 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی – گرامر بخش دوم و تمرین های شنیداری پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 • 🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی -هوش چند گانه

متوسطه دوم :

 • 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 • 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
 • 🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها
 • 🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۳ – حرکت باسرعت ثابت– پایه ۱۲ – رشته تجربی
 • 🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۲ فصل اول پتانسیل الکتریکی– پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه4

📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قران ومعارف اسلامی.

 • 🌸ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
 • 🌸ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
 • 🌸ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
 • 🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.
 • 🌺ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
 • 🌺ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه