• ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس نقاشی ،نمایش و تاریخ پایه ١٢-رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی ٢-پایه ١١ درس مشترک تمام زمینه ها
  • ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری خرید و فروش -پایه ١٠ – رشته حسابداری بازرگانی- شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١٠ درس آب ،خاک و گیاه – پایه ١٠ – درس مشترک زمینه کشاورزی -شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری،پیاده سازی و کنترل – پایه ١٢-رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی – پایه ١٠-کنتراست رنگ ها رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای