ساعت٧ تا ٧:٢۵ حسابداری صورتهای مالی -پایه١٢- مالیات و عملکرد-رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد الگوساز و برشکار لباس -پایه١١-رشته های خیاطی -شاخه کاردانش

 

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠استاندارد نقشه کشی معماری -پایه١١- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

 

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -پایه١٢- بدنسازی مدرن -رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی ٣-پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢- پایه١١- رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی -پایه١٢ -رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی