• از ساعت٧ تا ٧:٢٠ استاندارد نقاشی چهره ،سبک های نقاشی -پایه١١-رشته چهره سازی – شاخه کاردانش.
  • از ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر ایلوستریتور ،توانایی کار با جلوه های گرافیکی – پایه١١-رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای – شاخه کاردانش
  • از ساعت٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١٠ و ١١ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه‌ای
  • از ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه‌ای
  • از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس نقشه برداری ،پودمان ۵- پایه١٢ – رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس مبانی طراحی معماری-پایه١٢- رشته معماری و نقشه کشی – شاخه فنی و حرفه‌ای
  • از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ -پایه١١- رشته علوم و معارف اسلامی
  • از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ علوم و معارف اسلامی