• ساعت ۸ احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
  • ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
  • ساعت ۱۵ علوم و معارف قرآنی ۲ پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۵.۳۰‌پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه.