• ساعت 8 احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
  • ساعت 8.30 تاریخ  اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
  • ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان.
  • ساعت 11.30  درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان.
  • ساعت 15  علوم و معارف اسلامی  2 پایه یازدهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
  • ساعت 15.30 پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه