• ساعت 8 احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 8.30 تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 11 درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
  • ساعت 11.30 درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
  • ساعت 15 علوم و معارف اسلامی 2 پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه