• ساعت۱۱، درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
  • ساعت۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن  چهارم دبستان
  • ساعت۱۵، دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۵:۳۰ ، پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه