• از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقاشی چهره /پایه١١-نقاشی با پاستل /رشته چهره سازی/شاخه کاردانش .
  • از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس کاشت گیاهان زراعی/پایه١١-دیم کاری-رشته امور زراعی /شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد افترافکت /پایه١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای/ شاخه کاردانش
  • از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC /پایه١٢-رشته ماشین ابزار /شاخه فنی حرفه ای
  • از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری تکمیلی/پایه١١- رشته حسابداری مالی /شاخه کاردانش
  • از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ ترسیم فنی /پایه١٠- رشته معماری نقشه کشی /شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٢ /پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  • از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا٣ /پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ / پایه١٢ -رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی