• ساعت ۸ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی سوم دبستان.
  • ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان.
  • ساعت۱۵ دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هشتم مقطع اول متوسطه