• ساعت ۸  تاریخ  اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری
  • ساعت ۸:۳۰ تاریخ  اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی سوم دبستان.
  • ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان.
  • ساعت۱۵ دین و زندگی ۱ پایه دهم  رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
  • ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هشتم مقطع اول متوسطه