• از ساعت ۷ تا ۷:۲۵ درس استاندارد افترافکت /پایه ۱۲ /تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای /شاخه کاردانش
  • از ساعت 7:25 تا 7:50 درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی/ پایه ۱۲ /رشته الکتروتکنیک /شاخه فنی حرفه ای
  • از ساعت 7:50 تا 8:10 درس نقشه برداری ساختمان پیاده سازی و کنترل /پایه ۱۲ /رشته ساختمان /شاخه فنی حرفه ای
  • از ساعت 8:10 تا ۸:۳۵ درس ریاضی ۳ پودمان ۵/ پایه ۱۲/ شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش
  • از ساعت 8:35 تا 9 درس متره و برآورد /پایه 12 /رشته نقشه کشی و معماری /شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه درس تاریخچه لباس ایران مصر/ پایه ۱۰ /رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای
  • از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس ریاضی و آمار ۲ /پایه ۱۱/ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  • از ساعت ۱۰ تا 10:30 جغرافیا ۳/ پایه ۱۲/ رشته ادبیات و علوم انسانی
  • از ساعت ۱۰ و ۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی و آمار ۳/ پایه ۱۲ /رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی