• ساعت٧ تا ٧:٢۵ کاشت گیاهان زراعی-پایه11-مبحث تک دانه کاری-رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه ای

  ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ صنایع چوب و مبلمان -پایه١١- مبحث پتینه روی چوب -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

  ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی -مبحث طراحی منظره با ذغال -پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

  ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر دایرکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوا -شاخه کاردانش

  ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی و حرفه ای .

  ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

  ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن٣ – پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

  ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

  ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان  و نمونه دولتی