• ⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس شیمی – مبحث کلوئیــــــدها در شیمی – پایه های ۱۰ و ۱۱ – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ دانش فنی تخصصی – مبحث فناوری های نوین در ساختمان – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای
  • ⏰ ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی – طراحی از طبیعت بیجان با قلم فلزی- پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش
  • ⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ رویه کوبی مبلمان – پایه ۱۲- پودمان چهارم- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی حرفه ای
  • ⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:١٠ رویه کوبی مبلمان – پایه ۱۲ – ادامه پودمان چهارم – رشته صنایع چوب – شاخه فنی حرفه ای
  • ⏰ ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – مبحث پاورمیل- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی حرفه ای

 برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان  و نمونه دولتی