• ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری