جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دکتری بدون کنکور- (انتخاب رشته بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد)

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 45268

ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد 1401

ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد 1401

ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد 1401، آغاز شد. ثبت نام بدون آزمون  ( ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی، همان ثبت نام بدون آزمون و انتخاب رشته مقطع دکتری تخصصی می باشد. واجدین شرایط می توانند در مهلت اعلام شده برای ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند:


زمان ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد 1401

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401، از 25 فرودین ماه آغاز شد. به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی، به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی می­­ رساند ، ثبت نام از امروز پنج شنبه 25 فروردین ماه آغاز و تا ساعت 24 دوشنبه 5 اردیبشهت ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام نمایند. داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند.


انتخاب رشته بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1401

با توجه به اینکه آزمون ورودی برای ثبت نام بدون کنکور دکتری وجود ندارد، واجدین شرایط می توانند برای ثبت نام، انتخاب رشته نمایند. آغاز انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی (25 – فروردین – 1401) است.

 • انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشورشرکت کرده اند، از روز پنج شنبه 25 فروردین ماه آغاز و تا ساعت 24 روز دوشنبه 5 اردیبشهت ادامه دارد.
 • به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش، پذیرش وفارغ التحصیلی، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور مي توانند متناسب با مجموعه امتحاني خود حداكثر تا 80 رشته/ محل را در دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب كنند.
 • داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت نمایند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته نمایند.
 • داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور وکد ملی اقدام به ورود به سامانه نموده وپس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته/محل های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 1401

مراحل ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد در سال 1401، مطابق با دفترچه ثبت نام دکتری به شرح زیر است:

1 (داوطلبان لازم است با مراجعه به سـامانه ثبـت نـام اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشـگاه به آدرس org.azmoon.www نسبت به خرید اینترنتی کارت اعتباري ثبـت نـام در دوره بـدون آزمـون دکتـري تخصصی که به مبلغ دو میلیون ریـال مـی باشـد، اقـدام نمایند.  هزینه دعوت به مصاحبه براي آن عـده از داوطلبـان دوره دکتري تخصصی(D.Ph (بـدون آزمـون کـه پـس از بررسـی مدارك به مصاحبه دعوت میشوند به صورت جداگانـه و بـه ازاي هر رشته/ گرایش دریافت خواهد شد. 

 • 1-1 -اتباع غیر ایرانی جهت ثبت نـام در ایـن دوره لازم اسـت بـا مراجعـه بــه وب سـایت سـازمان امــور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري بـه آدرس www.saorg.ir اطلاعات مربوطه را تکمیل و بـا اخـذ کد پیگیري 13 رقمی مبادرت به خریـد کـارت اعتبـاري نمایند.
 • 1-2 -با توجه به اینکه پس از خرید اینترنتی کارت اعتباري ثبت نام امکان بازپس گیري آن وجود ندارد لذا بـه داوطلبان اکیداً توصیه میشود پس از آگاهی از شـرایط و ضوابط ثبت نام نسبت بـه خریـد کـارت اعتبـاري اقـدام نمایند.
 • 1-3 -با توجه به اینکـه در مرحلـه خریـد کـارت اعتباري داوطلبان می بایست مجموعه آموزشی مورد نظـر را انتخاب می نمایند لازم است در این انتخاب دقت لازم را داشته باشند.
 • 1-4 -مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
 • 1-5 -مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شـده (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بود.
 • 1-6 -پس از پایان مهلتهاي مقرر ثبتنـام اعمـال هیچگونه تغییري در مندرجات فـرم تقاضـانامه ثبـت نـام امکانپذیر نمیباشـد . بنـابراین داوطلـب بایـد در زمـان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

2 ( داوطلبان قبل از مراجعـه بـه سـامانه ثبـت نـام اینترنتی فایل مربوط به عکـس خـود را مطـابق آنچـه در ادامه مطرح خواهد شد آماده ارسال نمایند. فایل تصویري تهیه شده توسط داوطلب بایـد داراي شرایط ذیل باشد:

 • 2-1 -فایل مربوطه لازم است با اسکن از عکـس 4×3 یا 4 × 6 به صورت Grayscale256 و با درجه وضوح 100dpi و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.
 • 2-2 -حجم فایل تصـویر ارسـالی بایـد کمتـر از 70 کیلوبایت باشد.
 • 2-3 -عکسی که تصویر از روي آن تهیـه مـی شـود، لازم است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد.
 • 2-4 -ابعاد تصویر ارسالی بایـد حـداقل 300 × 200 پیکسل و حداکثر 400 × 300 پیکسل باشد.
 • 2-5 -تصویر باید در جهت صحیح و بدون چـرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد.
 • 2-6 -تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بـوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردي که منجـر بـه مخـدوش و نامشخص بودن چهره داوطلب میشود در تصویر وجـود نداشته باشد.

3- (داوطلبان لازم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل تصویري و اطلاعات لازم جهت ثبتنـام بـه شـرح ذیـل عمل نمایند :

 • 3-1 -به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و فــارغ التحصــیلی دانشــگاه آزاد اســلامی بــه نشــانی www.azmoon.org مراجعه نمایند. برخـی از نکـات مهمی که لازم است قبل از شروع ثبت نام به آنهـا توجـه کامل داشته باشـید در صـفحه ورودي ایـن سـامانه درج گردیده است.
 • 3-2 -داوطلبان پس از خریـد کـارت اعتبـاري مـی بایست شماره کارت اعتباري و شماره کد ملـی در کـادر مربوطه با دقت وارد نموده و سپس گزینه ورود به صفحه ثبت نام را انتخاب نمایند.
 • 3-3 -بندهاي 1 الی 10 مربـوط بـه اطلاعـات نـام، نامخانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، سري و سریال شناسنامه، شماره کد ملی،جنس، دین و تابعیـت داوطلب است که می بایست دقیقاً در محل مربوطـه وارد گردد.
 • 3-4 -بندهاي 11 الـی 13 مربـوط بـه شـماره تلفـن ثابت، پیش شماره شهرستان، شماره تلفن همـراه و نشـانی پست الکترونیکی داوطلب اسـت . وارد نمـودن صـفر در ابتداي پیش شماره الزامی میباشد.
 • 3-5 -بندهاي 14 الـی 17 مربـوط بـه نشـانی محـل سکونت، استان محـل سـکونت و کـد پسـتی ده رقمـی میباشد که لازم است داوطلبان اطلاعات آن را بـا دقـت تکمیل نمایند.
 • نشانی داوطلبان لازم است دقیقاً به صـورت مشـخص شده در فرم ثبت نام شامل : شهر خیابان کوچه پـلاك طبقه و … وارد شود. کد پستی لازم است به صـورت 10 رقم وارد شود.
 • 3-6 -بند 18 مربوط به نوع وضعیت خـدمت وظیفـه داوطلبان مرد است که لازم است نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه خود اقدام نمایند.
 • 3-7 -بند 19 مربوط به وضعیت جسـمانی داوطلـب این دوره می باشد.
 • 3-8 -پس از ورود اطلاعات فردي لازم اسـت کلیـه اقلام اطلاعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نموده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده گزینه «ثبت اطلاعات و رفتن به مرحله بعد» را انتخاب نمایید.

تــذکر : در صــورت بــروز هرگونــه خطــا در ورود اطلاعات به پیامهاي سیستم ثبت نام توجه نموده و پس از رفع خطاي احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه «تأییـد و ادامه» اقدام نمایید.

 • 4- (در این مرحله لازم است رشته فارغالتحصـیلی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه یا موسسه آموزش عـالی صادرکننده مدرك داوطلب، تاریخ دقیق فارغ التحصـیلی، تعداد نیمسالهاي تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و معدل مقطع کارشناسی ارشد به صورت دقیق ثبت گردد. ضـمناً آندسته از داوطلبانی که ارزیابی پایان نامه آنها به صورت توصیفی می باشد می بایست در این مرحله گزینه بلـی را انتخـاب نماینـد. پـس از درج اطلاعـات گزینـه «ثبـت اطلاعات و رفتن به مرحله بعد» را انتخاب نمایید.
 • 5- (بارگذاري عکس داوطلب ثبت نـام بـا توجـه بـه توضیحات مندرج در ماده 2 می بایسـت در ایـن مرحلـه صورت پذیرد.
 • 6- (در این مرحله داوطلب مـی بایسـت تصـویر ریـز نمرات مقطع کارشناسی ارشد خود را بارگذاري نمایـد و سپس گزینه «ثبت اطلاعات و رفـتن بـه مرحلـه ب عـد » را انتخاب نمایید.
 • 7- (در ایــــن مرحلــــه داوطلــــب دوره بــــدون آزمون(اسـتعدادهاي درخشـان ) مـی بایسـت نسـبت بـه انتخاب استان، واحد دانشگاهی و عنوان رشـته براسـاس شرایط و ضوابط اعلام شده به انتخـاب حـداکثر 80 کـد رشته/ محل از یک مجموعه مبادرت نماید.

تذکر : متقاضی جهت درج رشته/ محل در لیست مورد نظر می بایست گزینه انتخاب در مقابل رشته/ محل هـاي پیشنهادي را انتخاب و سپس رشته/ محـل انتخـابی را در لیست انتخاب شده مشاهده نماید.

 • 7-1 -پس از ورود کلیه اطلاعات لازم است داوطلب با دقت کلیه اطلاعات خود را مرور نموده و در صـورت لزوم به اصلاح هر یک از آنها با انتخـاب گزینـه «مرحلـه قبلی» به صفحه مورد نظـر مراجعـه و اصـلاحات لازم را انجام دهد.
 • 7-2 -در صورت عدم لزوم اصـلاح اطلاعـات وارد شده داوطلب میتواند گزینـه «تأییـد و ثبـت نهـایی » را انتخاب نماید.
 • 7-3 -پس از تأیید نهایی اطلاعات، داوطلب یک کـد رهگیري از سیستم دریافت مینماید. به داوطلبـان اکیـداً توصیه میشود کد رهگیري خود را تا پایان اعـلام نتـایج این دوره حفظ نمایند. جهت هرگونه سؤال در مورد شرایط، ضوابط و نحـوه ثبت نام با شماره تلفـن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایید:
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام دکتری بدون کنکور- (انتخاب رشته بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد)

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی