جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی داوطلبان برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17281

آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تراز لازم برای قبولی گروه انسانی در دانشگاه فرهنگیان 99-1400

در این مقاله از آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و رتبه و تراز لازم برای قبولی گروه انسانی در دانشگاه فرهنگیان 1402-1403 را مشاهده می کنید. جدول درصد احتمال قبولی داوطلبان کنکور انسانی در دانشگاه فرهنگیان با تراز کنکور سراسری روشی برای تخمین در انتخاب رشته است. پذیرش دانشجود در این دانشگاه به صورت نیمه متمرکز انجام می شود و بعد از قبولی در انتخاب رشته کنکور ، پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان دعوت خواهند شد.


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 

در این قسمت آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای کنکور انسانی را مشاهده می کنید:


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور انسانی در رشته امور تربیتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی امور تربیتی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری امور تربیتی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2428 788 منطقه 1 دختر مشهد امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت تبادکان
709 268 منطقه 2 دختر بابل امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت بابل
903 350 منطقه 2 دختر نيشابور امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت جلگه
2136 785 منطقه 2 دختر نيشابور امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت سرولايت
4941 1752 منطقه 2 دختر آمل امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت آمل
13356 4408 منطقه 2 دختر نوشهر امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت نوشهر
1869 533 منطقه 3 دختر حويق امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي گيلان – محل خدمت تالش
3873 1369 منطقه 3 دختر تايباد امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت تايباد
4120 1482 منطقه 3 دختر بجستان امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت بجستان
6804 2726 منطقه 3 دختر تايباد امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت باخزر
9701 4200 منطقه 3 دختر تنكابن امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت تنکابن
9940 4323 منطقه 3 دختر بجستان امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت گناباد
13090 6023 منطقه 3 دختر كاشمر امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت بردسکن
22698 11342 منطقه 3 دختر چناران امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت چناران

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور انسانی در رشته آموزش علوم اجتماعی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1709 628 منطقه 2 پسر بيرجند اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت بيرجند
2017 742 منطقه 2 پسر زاهدان اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان وبلوچستان – محل خدمت زاهدان ناحيه 2
3518 1247 منطقه 2 پسر گناباد اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت گناباد
771 163 منطقه 3 پسر سراوان اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان وبلوچستان – محل خدمت بم پشت
992 235 منطقه 3 پسر سربيشه اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت بيرجند
2004 586 منطقه 3 پسر آشخانه اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان شمالي – محل خدمت بجنورد
2085 609 منطقه 3 پسر خواف اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت خواف
2606 834 منطقه 3 پسر راز اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان شمالي – محل خدمت رازو جرگلان
3170 1081 منطقه 3 پسر آشخانه اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان شمالي – محل خدمت بجنورد
3637 1276 منطقه 3 پسر چناران اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت گلبهار
4426 1618 منطقه 3 پسر نقاب سبزوار اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت جوين
6225 2440 منطقه 3 پسر زاهدان اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان وبلوچستان – محل خدمت نيمروز
10433 4584 منطقه 3 پسر فريمان اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت فريمان


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور انسانی در رشته آموزش دانش اموزان با نیازهای ویژه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18079 5861 منطقه 2 پسر خرم آباد اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي لرستان – محل خدمت چغلوندي
19014 6130 منطقه 2 پسر دوره اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي لرستان – محل خدمت پاپي
34960 10969 منطقه 2 پسر كرمانشاه اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحيه 1
1690 467 منطقه 3 پسر جوانرود اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت ثلاث باباجاني
9412 4037 منطقه 3 پسر الشتر اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي لرستان – محل خدمت نورآباد
9572 4129 منطقه 3 پسر گيلانغرب اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت گيلانغرب
13010 5977 منطقه 3 پسر سرپل ذهاب اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت سرپل ذهاب
15683 7439 منطقه 3 پسر اليگودرز اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي لرستان – محل خدمت اليگودرز
26627 13547 منطقه 3 پسر هرسين اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت هرسين
52390 28155 منطقه 3 پسر دالاهو اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت کرند غرب
53572 28799 منطقه 3 پسر كنگاور اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت کنگاور

کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

با بررسی کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی می توانید از حدود درصدهای لازم در هر درس برای قبولی در داشگاه فرهنگیان مطلع شوید. با کسب حداقل رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان از انسانی می توانید وارد این دانشگاه شوید. علاوه بر این می توانید از نرم افزار تخمین رتبه برای تخمین رتبه دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی، استفاده کنید. /فرهنگیان کنکور انسانی

آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نرم افزار تخمین رتبه گروه انسانی


کارنامه قبولی آموزش علوم اجتماعی در  دانشگاه فرهنگیان

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 12530 رتبه کشوری : 24804
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 7
معارف 5
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 1
عربي تخصصي 6
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 6
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

کارنامه قبولی امور تربیتی در دانشگاه فرهنگیان

در این قسمت کارنامه قبولی امور تربیتی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 11342 رتبه کشوری : 22698
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 2
معارف 4
زبان 2
رياضي 1
اقتصاد 5
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 6
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 5

کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در دانشگاه فرهنگیان

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 8622 رتبه کشوری : 17829
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 1
عربي 3
معارف 7
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 5
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 3
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 3
روانشناسي 7

تراز لازم برای قبولی داوطلبان انسانی در دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402-1403

اطلاع از تراز لازم برای قبولی داوطلبان گروه انسانی در دانشگاه فرهنگیان برای اولویت بندی انتخاب کد رشته محل های فرهنگیان ضروری است. زیرا کمک می کند تا انتخاب های خود را به درستی اولویت بندی نمایند.

داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری که علاقمند به ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان می باشند، می توانند با توجه به تراز لازم برای قبولی ، احتمال قبولی خود را تخمین بزنند. در این قسمت تراز لازم برای قبولی داوطلبان گروه آزمایشی انسانی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید:

جدول درصد احتمال قبولی داوطلبان انسانی در دانشگاه فرهنگیان با تراز کنکور

گروه آزمایشی کنکور تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان درصد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان
انسانی بالای 9000 90 الی 100
8500 تا 9000 بالای 90
8000 الی 8500 70 الی 90
7800 الی 8000 60 الی 70
7500 الی 7800 40 الی 50
7300 الی 7500 بالای 50
7200الی 7300 25الی 40
7000 تا 7200 10 الی 25
6500 تا 7000 کمتر از 10


آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مشاهده درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در سال 1402

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان با توجه به کارنامه های قبولی آخرین نفرات قبولی در دانشگاه فرهنگیان اعلام می شود. در جدول زیر حداقل درصد دروس اختصاصی و عمومی مورد نیاز جهت قبولی در رشته های دبیری ویژه داوطلبان علوم انسانی را مشاهده میکنید.


برای مشاهده مطالب مرتبط لینک های زیر را انتخاب کنید:


تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 4

مشاوره قبولی در انتخاب رشته کنکور دانشگاه فرهنگیان

پذیرش مرحله اول دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور انجام می شود و مرحله دوم از طریق مصاحبه و گزینش انجام میشود. برای مشاوره قبولی در انتخاب رشته کنکور 1402 و برنامه ریزی قبولی در کنکور 1403 دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

آخرین رتبه و تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 4


5/5 - (1 امتیاز)
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی