جهت مشاوره در زمینه تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 51116

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402

در این مقاله از تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 مطلع می شوید. اﻃﻼﻋﯿﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1401-1402 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺷﻮراي ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:


تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور 1402 

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402  به شرح زیر است:

1- ﻧﺎم و ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم 3-3-6 و دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي/ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1401-1402 از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي 1 و 2 اﺳﺖ.

2- ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮهﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﻈﺎم 3-3-6 در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 04 درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي/ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 به میزان 40 درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي/ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي 01 درﺻﺪ )در ﻣﺠﻤﻮع 04 درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ در ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.

3- ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮهﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﻈﺎم 3-3-6 ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي/ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي -3 در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻨﺮ و زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 26 درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﮐﻨﮑﻮر( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

4- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻬﻢ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻬﻢ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻬﻢ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﻨﺮ و زﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 3 اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ اﺳﺖ./تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 

جدول تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 و بعد از آن

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 1

5- ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ از وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

6- در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1402 و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻼً ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد داوﻃﻠﺐ درﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺘﯽ )ﺑﺠﺰ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ(، اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻢ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺑﻨﺪ 4 ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﮐﻨﮑﻮر( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﻤﻪ داوﻃﻠﺒﺎن )اﻋﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي، ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﺎرداﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( ﺑﺎﯾﺪ داراي دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﻃﺮﯾﻖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

7- ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 2-2 ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺮاي ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

8- ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺿﺮاﯾﺐ دروس آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ذﯾﻞ اﺳﺖ./تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 

ضریب دروس کنکور سراسری 1402

8-1- در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺑﺮاي ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1-2 ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ وي در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 8 اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 8-2- ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن داراي دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 شامل ضرویب دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ »زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ« ﮐﺘﺎبﻫﺎي »ﻋﺮﺑﯽ، زﺑﺎن ﻗﺮآن 1، 2 و 3« و ﻣﻨﺎﺑﻊ درس اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ« ﮐﺘﺎبﻫﺎي »ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم 1 و 2 و ﺗﺎرﯾﺦ 3 اﯾﺮان در دوره اﺳﻼﻣﯽ(« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه: در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮﺑﺖﻫﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، داوﻃﻠﺒﺎن داراي دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ از »ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻨﺎﺑﻊ دو درس، زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

8-3- در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 1( ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻤﺮه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 21 در ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

8-4- در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻨﺮ، آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ذﯾﻞ را دارد. ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 21 در ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎي داراي آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد.

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 2
8-5- در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از زﺑﺎنﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و داوﻃﻠﺐ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓًﺎ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪرﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮع زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﺠﺰ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ( ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻼك ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آزﻣﻮن زﺑﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ.

8-6- در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل، داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن آزﻣﻮن )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه( دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

9- در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮات ﺧﺎم و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1-2 ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ آن ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده، اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

10- ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ داوﻃﻠﺐ  در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺻﻠﯽ )ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻌﻼوه ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻫﻨﺮ و زﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ )در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

11- ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش در ﺳﺎل 1402 و شرح تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 باید بگوییم، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺘﯽ داوﻃﻠﺐ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي 2 و 3 ﻣﺎده 3 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ، از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎي آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺘﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 2-2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

12- ﻣﻼك ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ )ﺑﻨﺪ 11 اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ( اﺳﺖ. رﺗﺒﻪ در ﺳﻬﻤﯿﻪ و رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

13- در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻧﻤﺮات دروس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه آن ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺘﯽ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ، رﺗﺒﻪ داوﻃﻠﺐ در ﺳﻬﻤﯿﻪ و رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮري داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ/

تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402 

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تاثیر ضرایب دروس در قبولی کنکور سراسری 1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی