• ساعت 8 عربی و زبان قرآنی یک پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 8.30 عربی و زبان قرآنی دو پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت 11 درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
  • ساعت 11.30 درس آموزش قرآن ششم دبستان.
  • ساعت 15 پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
  • ساعت 15.30 عربی و زبان قرآنی سه پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.