• ساعت 8  عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
  • ساعت 8.30 عربی و زبان قرآنی دو  پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
  • ساعت 11 درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.
  • ساعت 11.30 درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.
  • ساعت 15 پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
  • ساعت 15.30  عربی و زبان قرآنی سه پایه 12  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.