جهت مشاوره در زمینه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48785

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 منتشر شد و از طریق سایت این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org در دسترس پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در گروه های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد قرار گرفت. این مقاله راهنمای پذیرفته شدگان و قبولی های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 است.

راهنمای پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

راهنمای پذیرفته‌شدگان دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۱ از سوی این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، راهنمای پذیرفته‌شدگان دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال  ۱۴۰۱ راهنمای عمومی برای پذیرفته شدگان نهایی است. بر این اساس کلیه متقاضیان پیش از آغاز فرایند ثبت نام و برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و یا ابهام، این مقاله را به دقت مطالعه نمایند.

نتـایج پذیرفتـه شـدگان دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته بــدون آزمــون (استعدادهاي درخشان) سـال 1401 دانشـگاه آزاد اسلامی بـر روي سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پـذیرش و فــــارغ التحصــــیلی دانشــــگاه بــــه آدرس: www.azmoon.org قابل مشاهده میباشد.


بیشتر بخوانید:

شرایط ثبت نام بدون کنکور ارشد استعدادهای درخشان (کلیک کنید)


شرایط قبولی بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

شرایط قبولی بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1401، مطابق با راهنماي پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان)مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای گروه هاي پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1401 شامل موارد زیر است:

 • 1 -پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان بـراي احـراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهاي عمـومی سازمان مرکزي دانشـگاه بـه اطـلاع محـل هـاي دانشگاهی خواهد رسید.
 • 2 -سنوات تحصیل در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسته به ویژه براي مشمولین 3 سال است و بـه هیچ وجه قابل افزایش نمی باشد.

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي ثبت نام می شوند به این ترتیب است که لازم است قبول شدگان، در مهلت مقرر، جهت ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند.

– عــدم مراجعــه پذیرفتــهشــدگان بــه ســامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونـه اعتراضـی پذیرفتـه نخواهد شد.
تبصره : کلیه پذیرفته شدگان لازم است مطـابق زمانبنـدي اعـلام اعـلام شـده در سـایت واحـد دانشگاهی محل پذیرش با در دست داشتن مدارك ذیل به منظور تکمیل مراحل ثبـت نـام بـه واحـد دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

مدارک لازم برای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

مدارک لازم برای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1401 شامل موارد زیر است:

 • 1 -اصل مدرك کارشناسی (لیسانس) صـادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشـگاههاي معتبـر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمـرات دوره کارشناسی با قید معدل.
 • تبصره : پذیرفتهشدگانی که به دلایلـی قـادر بـه ارائه اصـل مـدرك کارشناسـی (لیسـانس ) خـود نمیباشند باید اصل گـواهی تأییـد شـده دال بـر فراغت از تحصیل را کـه توسـط دانشـگاه محـل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، بـه همـراه
  ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
 • تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی که با ارائه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام می نمایند ، علاوه بر گواهی و ریـز نمرات مذکور بایستی تصویر برگ لغـو معافیـت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچه دوره مذکور را در مـدتی بـیش از شـش سال از بدو ورود بـه اتمـام رسـانده انـد بایسـتی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبـت را براي مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارسال نمایند.
 • 2 -تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
 • 3 -تصویر کارت ملی(پشت و رو).
 • 4 -شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیراً تهیه شده باشد (براي بـرادران مشـمول 12 قطعه ).
 • 5 -مدرکی که وضـعیت خـدمت وظیفـه عمـومی برادران را مشخص نماید.
 • تذکر: افرادي که از نظـر مقـررات وظیفـه عمـومی حائز شرایط ثبت نام نیستند (از جملـه داراي دفترچـه اعزام به خدمت با غیبت میباشند و یا بـا غیبـت بـه خدمت اعزام شدهاند یا در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجی یا انصرافی یا ترك تحصیل ذکر شده اسـت ) مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 • 6 -تکمیل کلیه فرم هـاي ثبـت نـام و فـرم هـاي مربوط به تعهدات و سایر فـرم هـاي کـه در سـامانه آموزشیار قرار گرفته است.

هزینه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401

 هزینه ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان) و حـق بیمـه دانشـجویی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 به شرح زیر است:

 • 1 –شهریه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گـردد. عـلاوه بردو مورد مذکور دانشـجویان در بـدو ورود بـه دانشـگاه بایـد مبلغـی را بابـت هزینـه خـدمات
  آموزشی و مبلغی را نیز به عنوان حق بیمه حوادث در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
 • 2 -با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت هاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد این افراد به صورت موقت می باشد.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی