جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون نظام مهندسی + اعلام نتایج و اعتراض به نتایچ

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 51200

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی سال 1401

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی سال 1401 1

در این صفحه، متن آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 را در اختیار داوطلبان ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی و معماری تجربی قرار داده ایم.

دستورالعمل اجرایی اعلام نتایج
آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، کاردانهاي فنی
ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی

 18 و 17 ،16 شهریورماه 1401

جهت اخذ پروانه اشتغال به کار

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

دستورالعمل اعلام نتایج آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، کاردانهاي فنی و معماران تجربی، مطابق با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 1401-1402 به شرح زیر است:

مقدمه:
وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد 5 ،11 ،21 ،26 و 28 آييننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نسبت به برگزاری آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته شامل، معماری در صلاحیت های/نظارت و اجرا/، عمران در صلاحیت های/نظارت، محاسبات، اجرا، طرح و اجرای گود، پي و سازه نگهبان و ارزيابي، طرح و اجرای بهسازی/، تاسيسات مكانيكي در صلاحیت های/طراحي، نظارت و اجرا/،تاسيسات برقي در صلاحیت های/طراحي، نظارت و اجرا/، شهرسازی، نقشه برداری و ترافيك برای اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و كاردانهای فني ساختمان در شش رشته معماری، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری در پايه سه و تعيين صالحيت معماران تجربي در پايههای سه، دو و يك در تاريخهای 16 ،17 و 18 شهريورماه 1401 بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور اقدام نمود.

 • تعاریف:
  در اين “دفترچه راهنما” برای اختصار هر يك از عبارتهای زير با معاني مربوطه به کار ميروند:
  “شرکت خدمات”: شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور
  “اداره کل”: اداره كل راه و شهرسازی استان
  “سازمان استان”: سازمان نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان /حسب مورد/
  “قانون”: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374
  “آئین نامه”: آئيننامههای اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال 1375 تا 1390

بیشتر بدانید:

زمان اعلام نتایج نظام مهندسیمطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 و دستورالعمل اعلام نتایج آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان،کاردانهاي فنی ساختمان و معماران تجربی 1401 شهریور 18 و 17 ،16 مورخ با عنايت به اعلام نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان، كاردانهای فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 16 ،17 و 18 شهريورماه 1401 برای صدور پروانه اشتغال به كار موارد زير را به آگاهي ميرساند:

1 -درخصوص آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، كاردانهای فني و معماران تجربي صرفاً قبولي شرکت کنندگانی كه شرايط شركت در آزمون را مطابق با راهنمای ثبت نام آزمونهای مذكور احراز نمودهاند و سنوات كارآموزی آنها تا 18 شهريورماه 1401 تكميل گردد، مورد تأييد ميباشد. لذا قبولی سایر شرکتکنندگان که شرایط شرکت در آزمون را نداشتهاند مورد تأیید نبوده و کان لم یكن تلقی میشود.

2 -با توجه به دستورالعمل شماره 400/118782 مورخ 6/آبان/97 قبولي آزمون با رعايت شرايط و ضوابط دستورالعمل مذكور و تأييد آن توسط اداره كل حداکثر به مدت 3 سال و تا تاریخ 18/شهریور/1404 دارای اعتبار ميباشد.

3 -كارنامه شرکت کنندگان كه بر روی وبسايت دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان قرار دارد صرفاً برای اطلاع متقاضي بوده و فاقد ارزش قانوني و غيرقابل استناد ميباشد. الزم به ذكر است ليست نهايي نتايج آزمون با درج مشخصات شرکت کنندگان و نمرات آنها، جهت اقدامات مقتضي به اداره كل و سازمان استان ارسال خواهد شد./آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 

4 -شرکت کنندگانی كه حدنصاب قبولي در آزمونها را كسب نكرده باشند به موارد زير توجه نمايند:

 • الف/ پس از بازنگری سواالت مورد اعتراض، امتياز سؤالهايي كه به تاييد كميتههای تخصصي دارای اشكال بوده حذف شده و در كارنامه همه داوطلبان با تأثير مثبت لحاظ شده است.
 • ب/ با توجه به بررسيهای دقيق و كنترلهای مكرری كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامهها انجام گرفته است، نتايج اعلامي فاقد مشكل ميباشد ليكن چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود /تصحيح پاسخنامه/ معترض باشد ميتواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل /شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس/ حداکثر تا تاریخ
  19/آبان/1401 به نشاني: – تهران صندوق پستي به شماره 1473 -14155/ شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش/ ارسال نمايد.
  /بر روی پاكت ذكر شود مربوط به كدام بخش از آزمونهای تستي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهای فني ساختمان و يا معماران تجربي شهريورماه 1401 ميباشد/.
  – نتايج آزمون رشته معماری /طراحي/ تا پايان آذرماه اعلام خواهد شد.
 • ج/ به لحاظ برنامه ریزی های انجام شده به درخواستهايي كه بعد از تاريخهای مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد./آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 

بیشتر بدانید:

تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی5 -آزمون تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی:
قبولي داوطلبان آزمون تعيين صالحيت معماران تجربي مورخ 18 شهريورماه 1401 كه سنوات آنها جهت صدور پروانه، مطابق با پايه درخواستي و دستورالعمل مندرج در راهنمای ثبت نام آزمون شهريورماه 1401 حداكثر تا مورخ 18 شهريورماه 1401 تكميل گردد، حداكثر به مدت سه سال تا تاريخ 18/6/1404 جهت اخذ يا ارتقاء پروانه اشتغال به كار دارای اعتبار ميباشد.

 • الف- قبولي آزمون داوطلباني كه اطلاعات حداقل سن درج شده در هنگام ثبت نام با اطلاعات شناسنامه ايشان متناقض باشد و شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل ثبت نام آزمونهای شهريورماه 1401 احراز ننموده باشند، كان لم يكن تلقي ميشود.
 • ب- گواهي قبولي در آزمون صرفاً يكي از مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال بكار ميباشد و ساير مدارک مورد نياز توسط واحد صدور پروانه كنترل و بررسي خواهد شد.
 • ت- متقاضيان پس از تأييد سابقه كار و تجربه مفيد برای دورههای آموزشي معرفي ميگردند.
 • ث- سازمان نظام كارداني نسبت به برگزاری دورههای آموزشي جهت ارتقاء دانش فني معماران تجربي اقدام نموده و نظارت كلي بر نحوه برگزاری دورهها توسط اداره كل انجام ميشود. تعداد دورههای آموزشي الزامي سه دوره و مدت هر عنوان دوره آموزشي 24 ساعت و جمعاً به مدت 72 ساعت تعيين ميگردد. دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاری دورههای آموزشي مذكور مطابق بخشنامه شماره 420/143789 مورخ 22/دی/1400 خواهد بود./آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 

6 -افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا ميباشند، ابتدا بايد جهت عضويت در سازمان استان به درگاه اينترنتي يا محل سازمان استان موردنظر مراجعه نموده و پس از عضويت در سازمان استان برای اخذ پروانه اشتغال به كار از طريق سامانه پرداخت الكترونيكي تعرفه های مهندسان، كاردانها و معماران تجربي /پاتمك/ spamak.mrud.ir نسبت به پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به كار اقدام و سپس با ورود به درگاه ملّي مجوزها به آدرس mojavez.ir نسبت به انتخاب نوع مجوز اقدام و درنهايت جهت بارگذاری مدارک و مستندات الزم به سامانه سپامك به آدرس spamak.mrud.ir مراجعه نمايند. توضيح اينكه متقاضيان ميتوانند جهت راهنمايي به فيلمهای آموزشي كوتاه به آدرس spamak.mrud.ir/home/help مراجعه نمايند.


7 -تذکرهاي مهم:
تذکر 1 :قبولي داوطلباني كه تاريخ اخذ مدرک تحصيلي درج شده در هنگام ثبت نام با تاريخ مدرک تحصيلي ایشان متفاوت ميباشد و به هر دليل، شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنمای ثبت نام آزمون احراز ننموده باشند، كان لم يكن تلقي ميشود.
تذکر 2 :گواهی قبولی در آزمون صرفاً یكی از مدارك الزم براي صدور پروانه اشتغال به کار میباشد و سایر مدارك مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد شد. بدیهی است صرف قبولی در آزمون، بدون احراز سایر شرایط تعهدي براي صدور پروانه اشتغال به کار ایجاد نمیکند.
دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان/آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال 1401-1402 


در ادامه بخوانید:

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسیبه این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون نظام مهندسی + اعلام نتایج و اعتراض به نتایچ

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی